OPĆI UVJETI KUPOPRODAJE ROBE NA WEB STRANICI ZA ELEKTRONIČKU TRGOVINU

Opći uvjeti ugovora za kupoprodaju na daljinu u smislu Zakona o zaštiti potrošača između:
Vlasnik domene odjeni.me  u daljnjem tekstu Pružatelj s jedne strane
i s druge strane – lice koje je suglasno sa ovim „Općim Uvjetima “ u daljnjem tekstu Korisnik u vezi sa naručivanjem i kupovinom robe u e-trgovini odjeni.me

Članak 1. Pružatelj nudi Korisniku mogućnost da, prihvaćajući i poštivajući “Opće uvjete”, kupuje ponuđenu robu u e-trgovini odjeni.me

Članak 2. Pružatelj objavljuje na web-adresi www.odjeni.me :

-opis osnovnih karakteristika i sliku svakog proizvoda, prema navedenim uputama proizvođača;
-prodajnu cijenu sa uključenim PDV-om, kao i iznos poštanskih, kurirskih i transportnih usluga koje nisu uključene u cijenu robe;
-informacije o načinu plaćanja, dostavi i realizaciji ugovora;
-prava Korisnika, uvjeti i način raskidanja ugovora i uvjeti pod kojima se roba može vratiti, osim u slučajevima koji se odnose na „Zakon o zaštiti potrošača“;
-period u kojem ponuda i cijena ostaju na snazi;
-minimalno trajanje ugovora – u ugovorima za stalnu ili periodičnu isporuku roba ili usluga;
-dodatne informacije koje je Pružatelj dužan dati Korisniku sukladno europskom zakonodavstvu prije nego što Korisnik kupi robu;

Članak 3. Da bi imao pravo izvršavati valjane narudžbe roba na www.odjeni.me , Korisnik treba popuniti elektronički obrazac za prijavu, koji se nalazi na web adresi – www.odjeni.me . Prilikom popunjavanja e-obrasca za prijavu, Korisnik je dužan unijeti sve potrebne i točne podаtke i ažurirati ih u roku od 7 dana od dana promjene. Korisnik jamči da su podaci koje navodi tijekom prijave istiniti, potpuni i točni, te da će ih u slučaju promjene pravovremeno ažurirati. U slučaju da Korisnik pruži neistinite podatke ili da nastale promjene nisu prijavljene u roku iz prethodnog stavka, Pružatelj ima pravo prekinuti ugovor, te odmah i bez prethodne najave onemogućiti pristup korisničkom profilu. Prije izjave Korisnik slobodno može korigirati unesene podatke u e-obrazac.

Članak 4. Činom registracije Korisnik izražava “online” suglasnost s postojećim Uvjetima čime se smatra da je pristao na njihove odredbe. Od momenta pristanka Korisnik odredaba Općih uvjeta može izvršavati valjane narudžbe kupnje robe u odjeni.me.

Članak. 4.1. Činom registracije Korisnik daje suglasnost da prima e-mail korespondencije, e-Biltena, reklamne poruke i informacije o promociji putem e-mail-a, SMS-a ili drugim elektroničkim putem. U slučaju da Korisnik ne želi primati e-mail korespondenciju, e-Bilten ili izvješće elektroničkim putem, može odustati u bilo koje vrijeme, te obavjestiti Pružatelja slanjem e-maila sa temom Unsubscribe na: info@odjeni.me. Može se odjaviti i pritiskom na gumb „Ovdje“ koji se nalazi u donjem desnom kutu e-Biltenа ili slijediti upute za odjavu.

Članak 5. Korisnik dobija pristup preko obrasca za podnošenje zahtjeva za kupnju robe nakon što unese važeće korisničko ime i lozinku na odgovarajućim mjestima na Internet stranici i pritisne gumb „Prijava“. Unošenje i izvršenje zahtjeva ostvaruje se putem dosljednog izvršenja sljedećih radnji: utvrđivanje vrste i količine robe, te potvrđivanje vrste i količine robe pritiskom na gumb „Dodajte u košaricu“, koji se nalazi pored odgovarjuće robe, zatim određivanje količine robe, način plaćanja i potvrđivanje zahtjeva pritiskom na gumb „Finaliziranje narudžbe“. Kada je narudžba izvršena, e-trgovina Ivet.eu obavještava Korisnika na navedeni prilikom registracije e-mail da je zahtjev izvršen. Predstavnik trgovine poduzima radnje za ostvaranje kontakta s Korisnikom za određivanje vrijemena dostave robe. Ako su prilikom naručivanja, unesena adresa i/ili telefonski broj nepotpuni, neistiniti ili pogrešni, smatra se da je zahtjev nevažeći, te Pružatelj nema obvezu ispuniti narudžbu. Narudžba stupa na snagu tek kad valjanost narudžbe bude potvrđena od Predstavnika trgovine odjeni.me, koji je kontaktirao Korisnika i potvrdio da je odabrana roba dostupna.

Članak 6. Sve cijene su izražene u kunama (HRK) i uključuju PDV. Prikazane cijene roba se odnose na jedan proizvod i ne uključuju troškove isporuke. Korisnik koji želji platiti u stranoj valuti, sukladno Zakonu o deviznom poslovanju, pregovara s Predstavnikom elektorničke trgovine www.odjeni.me za izračunavanje točnog iznosa odabrane robe u odgovarajućoj stranoj valuti.

Članak 7. Cijena iz prethodnog članka i troškovi isporuke mogu biti plaćeni na bilo koji od sljedećih načina: plaćanje pouzećem, bankovnim transferom ili na drugi način ugovoren između Korisnika i Predstavnika e-trgovine www.odjeni.me . Korisnik se obvezuje platiti prodajnu cijenu robe kao i poštanske, kurirske ili transportne troškove, koje su u vezi s dostavom i nisu uključene u ovu cijenu.

Članak 7.1. Popusti se ne odnose na proizvode koji su na promociji ili na sniženju.

Članak 8. Odabrana roba se dostavlja u dobrom stanju, odgovarajućoj ambalaži i transportom na navedenu adresu za dostavu koju je Korisnik naveo za dostavu u odgovarajućem roku koji je dogovoren između Korisnika i Predstavnika e-trgovine www.odjeni.me.

Članak 9. Roba se predaje na adresu za dostavu koju je Korisnik naveo ili na treće lice – predstavnik Korisnika, koji prima robu i potvrđuje primitak u ime Korisnika. Nakon dostave pošiljke, Korisnik ili treće lice – predstavnik Korisnika treba potpisati prateća dokumenta, kojima se potvrđuje dostava robe. U slučaju da Korisnik nije pronađen na navedenoj adresi u roku za dostavu i nisu osigurani pristup i uvjeti da pošiljka bude dostavljena na ruke, Pružatelj se oslobađa obveze da dostavi naručenu robu. Korisnik može izraziti želju da primi robu nakon isteka roka za dostavu, u kojem nije bio pronađen na adresi, te će snositi troškove isporuke. U tom slučaju počinje novi rok isporuke, nakon potvrđivanja.

Članak 10. Pružatelj je dužan: prebaciti na Korisnika ili njegovog predstavnika faktičku vlast nad kupljenom robom nakon primitka; dostaviti u roku naručenu robu; da se brine o obavljanju svojih dužnosti.

Članak 11. Pružatelj ima pravo:
-postaviti poveznice na druge Internet stranice i izvore za prodaju robe i pružanje usluga od strane trećih lica, uključujući poveznice koje upućuju na druge web stranice i na korisnički profil;
-poslati Korisniku e-Bilten sa reklamnim porukama, na koji se Korisnik pretplatio;
-prikupljati i koristiti podatke o korisnicima, kada se registriraju, te ova informacija može sadržati: ime, prezime, adresu, zanimanje, pol, starosnu grupu, telefon, e-mail za korespondenciju, kao i druga informacija koja se unosi i navodi prilikom registracije, podaci koji se unose ili navode prilikom naručivanja, po primitku ili tijekom korištenja kurirskih usluga, tijekom sudjelovanja u promocijama, nagradnim igrama i natjecanjima, popunjavanjem upitnika, obrazaca i dr., a Pružatelj će ih koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Članak 12. Pružatelj:
-brine o informacijama u trgovini, uvijek da budu ispravne i ažurirane; ne jamči za točnost i/ili potpunost informacija;
-nije odgovoran što nije osiguran pristup trgovini, kao i za neobrađivanje ili neblagovremeno obrađivanje narudžbi, za situacije izvan njegove kontrole – slučajevi više sile, nepredviđeni događaji, problemi u globalnoj mreži Internet;
-ne jamči da će pristup trgovini biti bez prekida, pravovremeni, siguran i bez grešaka ukoliko je to izvan mogućnosti, kontrole i njegove volje;
-ukoliko nema mogućnosti promijeniti, kontrolirati ili na neki drugi način utjecati na kvalitetu i prikladnost za upotrebu robe koju je Korisnik naručio; nije odgovoran za njihovu usklađenost s važećim zakonskim propisima i njihovim svojstvima;
-nije odgovoran za štete nastale na sotware-u, hardware-u ili telekomunikacijskoj opremi, ili za gubitak podataka, proizašlih iz pretraženih, učitanih ili na bilo koji način korištenih materijala ili resursa;
-ukoliko nema objektivne mogućnosti i obveze i ne može kontrolirati Internet stranice i resurse koji su dostupni putem poveznica koje su postavljene u trgovini i na korisnički profil;
-nije odgovoran za nezakoniti karakter sadržaja i materijala koji se nalaze na ovim Internet stranicama i resursima;
-nije odgovoran za pretrpljene štete i izgubljene dobiti nastale zbog korištenja, pristupa ili nepouzdanosti ovih materijala i sadržaja;
-nema obveze i objektivne mogućnosti kontrolirati način na koji Korisnik koristiti trgovinu.

Članak 13. Korisnik je dužan:
– unijeti točan i validan broj telefona, adresu dostave i e-mail za korespondenciju;
-platiti cijenu naručenih proizvoda;
-platiti troškove dostave, osim u slučajevima kad troškove dostave snosi Pružatelj;
-primiti pošiljku;
-brinuti i poduzeti sve potrebne mjere kako bi zaštitio svoju lozinku;
-uzimajući u obzir specifičnost internetskih protokola i povećanje sigurnosti lozinke, treba prekinuti sesiju u kojoj se je prijavio preko svog korisničkog profila pritiskom na gumb „Odjava“;
– ne podnositi fiktivne ili nevežeće narudžbe ili bilo kakvu neispravnu informaciju. Korisnik snosi punu odgovornost za zaštitu svoje lozinke i za sve radnje koje on ili treće lice izvršavaju pri korištenju lozinke.

Članak 14. Korisnik ima pravo na:
-pristup Pružatelju u online režimu u skladu s uvjetima i zahtjevima za pristup, osim u slučaju kada nastupe okolnosti koje su izvan kontrole Pružatelja – slučajevi više sile, nepredviđeni događaji, problemi u globalnoj mreži Internet;
-pristup i korekciju osobnih podataka u online režimu;
– otkazati primitak naručene robe u skladu sa zakonskim odredbama /Zakon o obveznim odnosima, Zakon o zaštiti potrošača/;
-dobiti cjelokupni iznos plaćenih sredstava, ne uključujući troškove dostave u slučaju neopravdanog plaćanja;

Članak 15. Obveze Korisnika:
Korisnik je dužan:
– pridržavati se odredbi i uvjeta za reklamaciju i zahtjeva za zamjenu naručene robe, odredbi i uvjeta objavljenih na website-u za e-trgovinu www.odjeni.me i izjavljuje da je upoznat, da razumije i prihvaća uvjete i odredbe;
– pridržavati se europskog zakonodavstva, postojećih Općih uvjeta, Internet etike, pravila morala i pristojnosti;
-ne kršiti tuđa materijalna ili moralna prava, uključujući intelektualno vlasništvo;
-odmah obavijestiti Pružatelja u svakom slučaju izvršene ili pronađene nepravilnosti prilikom korištenja trgovine;
-ne ometati pravilno funkcioniranje sustava, što uključuje postupak identifikacije drugog korisnika, ne korištenje drugog pristupa osim osiguranog, ne ometanje ostalih korisnika da koriste trgovinu;
-ne izvlačiti tehničkim sredstvima ili na drugi način informacijske resurse ili dijelove informacijskih resursa, baze podataka smještene u trgovini i na taj način stvoriti vlastitu bazu podataka u elektroničkom ili nekom drugom obliku;
-ne predstavljati se kao drugo lice ili kao predstavnik pravnog lica ili skupine ljudi, koje nije ovlašteno da predstavlja, ili na neki drugi način dovoditi u zabludu treća lica o svom identitetu ili pripadnosti određenoj skupini ljudi;
-ne vršiti zlonamjerne radnje na temelju ovih Općih uvjeta.
U slučaju nepoštivanja obveza, Pružatelj zadržava pravo odmah i bez prethodne najave ukinuti pristup Korisnika i trećih lica korisničkom profilu, te pravo na odštetu zbog pretrpljenih šteta i izgubljene dobiti koje su izravna i neposredna posljedice Korisnikovog neizvršavanja obveza u prethodnom članku. U tim slučajevima Pružatelj ima pravo zatražiti od nadležnih organa utvrđivanje odgovarajućeg prekršaja.

Članak 16. Nakon prestanka ugovora Pružatelj može poduzeti radnje za deaktiviranje korisničkog profila i brisanje lozinke za pristup profilu.

Članak 17. Korisnik može u bilo koje vrijeme zatražiti brisanje svog profila. U tom slučaju brisanje se vrši jedino nakon ispunjenja svih važećih zahtjeva, odnosno nakon plaćanja dugovanog iznosa i troškova dostave.

Članak 18. Ugovor između stranaka prestaje i pojavom bilo koje od sljedećih okolnosti: prekid djelatnosti Pružatelja; prekid održavanja trgovine; obavještavanje druge strane tjedan dana unaprijed, u slučaju neizvršavanja obveza iz ugovora ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Članak 19. Korisnik je dužan obeštetiti Pružatelja i sva treća lica za sve pretrpljene štete i izgubljene dobiti, uključujući sve vrste troškova i plaćene odvjetničke usluge, plaćena odšteta, financijske troškove nastale nakon potraživanja od strane trećih lica u vezi sa neizvršavanjem obveza Korisnika u ovom ugovoru, kršenjem zakonodavstva, primjenom stranih zakona postojećim Općim uvjetima, pravilima morala i pristojnosti i/ili Internet etike. Korisnik je dužan obeštetiti Pružatelja i za sve štete izazvane od strane trećih lica, kojima je dao svoju lozinku tijekom upotrebljavanja iste.

Članak 20. Stranke izjavljuju, da u slučaju postojanja nevaljanosti u pojedinim dijelovima postojećih Općih uvjeta, ne izaziva nevaženje tekućih Općih uvjeta, a pojedinačne nevaljane klauze smatrat će se zamijenjenim obveznim zakonskim odredbama.

Članak 21. Svi sporovi između stranaka se rješavaju u duhu razumijevanja i dobre volje. U slučaju da se sporazum ne postigne, svi neriješeni sporovi koji proizlaze iz ugovora između stranaka ili se odnose na njegovo tumačenje, nevaljanost, izvršavanje ili raskid, kao i sporovi za popunjavanje nedostataka u ugovoru ili njegovo prilagođavanje novim okolnostima, rješavat će se pred nadležnim sudom.

Članak 22. Pisani oblik se smatra ispunjenim slanjem e-maila, pritiskom na virtualni gumb, na stranici sa sadržajem koji unosi Korisnik ili obilježavanjem u polju na web site-u Pružatelja i sl., ukoliko je prijava zabilježena na tehnički način koji pruža mogućnost da bude reproducirana.

Za potrebe ovih Općih uvjeta dolje navedeni termini i izrazi, korišteni u ovim Općim uvjetima, imaju sljedeće značenje:

„Web site/site“ je posebno mjesto u globalnoj internetskoj mreži dostupno preko svoje jedinstvene adrese (URL), protokola HTTP, HTTPS ili nekog drugog standardiziranog protokola i koje sadrži fajlove, programe, tekst, zvuk, fotografiju, sliku ili druge materijalne resurse.

„Internet Stranica“ je sastavni i posebni dio web site-a.
www.odjeni.me je web site za online trgovinu – za prodaju robe na daljinu, koje se dostavljaju nakon izričitog zahtjeva od strane Korisnika.

„Korisnik“ je fizička osoba koja je navršila 18 godina ili pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj i prihvaća ove Opće uvjete.

„Korisnički profil“ je posebni dio na site-u koji sadržava informaciju o Korisniku, koju on navodi prilikom registracije i pohranjenu od strane www.ivet.eu , te se pristup korisničkom profilu ostvaruje nakon unošenje korisničkog imena i lozinke. Korisnički profil daje mogućnost Korisniku da pregleda i uredi podatke, unesene tijekom prijave, zapisane u adresnoj knjizi, da ima pristup informacijama za sve svoje narudžbe, za kupnju robe sa site-a za elektroničko trgovanje www.ivet.hr , da promijeni lozinku za pristup, da se pretplati, odnosno odustane od preplate za primanje informacijskog biltena i sl.

„Korisničko ime“ je odabran od strane Korisnika jedinstveni kod koji predstavlja kombinaciju slova i/ili cifara (e-mail adresa), kojom se individualizira na www.odjeni.me.

„Lozinka“ je odabrani od strane Korisnika jedinstveni kod znakova, koji ga zajedno sa korisničkim imenom individualizira i daje mu mogućnost da izvršava valjane narudžbe roba i usluga na odjeni.me .

„Newsletter“(„e-bilten“) je stalno distribuirana publikacija za teme koje mogu biti od interesa za pretplatnika.

„Ambalaža“ su posude i svi ostali dijelovi ili materijali koji mogu izvršavati funkciju sadržavanja i pohranjivanja različitih roba, neposredno ponuđenih Korisniku.

„Prodajna cijena“ je konačna cijena za jedan proizvod ili za određenu količinu robe ili usluga, uključujući porez na dodanu vrijednost i sve dodatne poreze i pristojbe.

„Nepredviđeni događaj“ je nepredviđena okolnost u trenutku sklapanja ugovora izvanrednog karaktera, koja čini njegovo ostvarenje objektivno nemogućim.

„Poveznica“ je veza označena na određenoj Internet stranici koja upućuje na drugu Internet stranicu, informacijski resurs ili objekt pomoću standardiziranih protokola.

„Informacijski sustav/Sustav“ je bilo koji uređaj ili skup međusobno povezanih ili srodnih uređaja, koji provođenjem određenih programa osigurava automatsku obradu podataka.

„IP Adresa“ (“IP adress”) je jedinstveni identifikacijski broj koji povezuje računalo, web-stranicu ili resurs Korisnika na način koji dozvoljava njihovo lociranje na globalnoj mreži Internet.

„Komercijalne poruke“ su reklamne ili neke druge poruke koje promoviraju izravno ili neizravno robe, usluge ili ugled osobe koja obavlja trgovačku ili obrtničku djelatnost, ili prakticira reguliranu profesiju.

„Zlonamjerne radnje“ su aktivnosti ili neaktivnosti koji narušavaju Internet etiku ili nanose štetu osobama spojene na internet ili povezane na mrežu, slanje neželjene pošte (neželjene komercijalne poruke, spam, junk mail), prepunjivanje informacijskih kanala (flood), pristup resursima sa stranim pravima i lozinkama, korištenje nedostataka u sustavima za osobnu korist ili dobivanje informacije (hack), vršenje radnji koje mogu biti kvalificirane kao industrijska špijunaža ili sabotaža, oštećenje ili uništenje sustava ili informacijskih baza podataka (crack), slanje „trojanskog konja“ ili uzrokovanje instalacije virusa ili sustava za daljinsko upravljanje, kršenje nesmetanog rada ostalih korisnika Interneta povezanih na mrežu, vršenje bilo kakvih radnji koje se mogu klasificirati kao kriminal ili administrativni prekršaj prema europskom zakonodavstvu ili bilo kojem drugom pravu.

Rokovi dostave i cijene
Na stranici odjeni.me moguće je plaćanje Intenet bankarstvom ili općom uplatnicom (u pošti, Fini, banci) direktno na žiro račun tvrtke.

Nakon zaprimanja narudžbe na e-mail kupca biti će proslijeđeni svi potrebni podaci za uplatu (točan iznos za uplatu, podaci o računu primatelja i poziv na broj/broj narudžbe). Troškovi transakcije prilikom plaćanja (naknade pošte ili banke) nisu uračunate u iznos narudžbe i snosi ih kupac.

Uplata kupca očekuje se u roku od 3 (tri) radna dana, u protivnom smatramo da kupac odustaje od kupnje i narudžba će biti stornirana.

Naručene predmete šaljemo nakon vidljive uplate na računu tvrtke , u roku od 3 (tri) radna dana. Ukoliko za obradu Vaše narudžbe bude potrebno duže od navedena 3 (tri) radna dana o tome ćete biti obaviješteni e-mailom.

Ukoliko imate pitanja u vezi plaćanja, kontaktirajte nas na e-mail: info@odjeni.me

Pažnja! Prilikom primitka pošiljke iz online trgovine, odjeni.me ne nudi opciju OTVARANJE POŠILJKE PRIJE PLAĆANJA. Ako Vam roba ne odgovara, molimo pogledajte: Reklamacije i povrati.

Opći uvjeti mogu biti promijenjeni jednostrano od Pružatelja koji se nakon izvršavanja promjena obvezuje da obavijesti Korisnika slanjem obavijesti na e-mail i/ili objaviti vidljivom mjestu na web siteu nastale promjene. Promjene u Općim uvjetima ne utječu na odnose između Korisnika i Pružatelja nastale s danom prije obavijesti narudžbom za kupnju robe.

Za sva neuređena pitanja primjenjuju se pravila i odredbe postojećeg zakonodavstva.